Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem religijnym Kościoła Katolickiego powstałym na początku XX wieku i ponownie odrodzonym w Polsce w 1996 r. na prośbę papieża Polaka Jana Pawła II.

Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej powstał w maju 2007 r.

Prezesa mianował arcybiskup Marian Gołębiewski i jest nim Andrzej Wrona. W skład zarządu wchodzą również :

zastępca – Antoni Biliński

sekretarz – Irena Terzimann

skarbnik – Jadwiga Stachowska

Celem naszym jest ciągłe pogłębianie życia w wierze chrześcijańskiej drogą samego Jezusa Chrystusa.

Na naszych spotkaniach staramy się kształtować swoje życie religijne w duchu modlitwy, przystępowanie do sakramentów świętych, przestrzeganie przykazań Bożych i kościelnych oraz ewangelizacji.

Bierzemy aktywny udział w życiu naszej społeczności parafialnej, archidiecezjalnej oraz całego kraju.

Uczestniczymy w pielgrzymkach do sanktuariów i miejsc kultu religijnego między innymi: Archidiecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji w Sobótce,

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy.

Niektórzy z nas są słuchaczami dwuletniego studium Akcji Katolickiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Bierzemy także udział w ewangelizacji apostolskiej ludzi świeckich.

W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy „majówkę” dla całej wspólnoty naszej parafii.

Bierzemy udział i organizujemy pielgrzymki do Sanktuariów.

Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, którym zależy na pogłębianiu wiary, tworzeniu dobra wspólnego rodziny i społeczności parafialnej. Nasze spotkania odbywają się w klasztorze Sióstr Maryi Niepokalanej raz w miesiącu w środę po mszy św. wieczornej.

Funkcję asystenta kościelnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pełni ks. proboszcz Tadeusz Nowakowski (do listopada 2008).

Tel. kontaktowych dla osób zainteresowanych:

Prezes – 695 36 21 59
Sekretarz – 667 55 36 01

50-lecie święceń kapłańskich Ojca Stanisława Golca CSsR

Wzięliśmy udział w uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich Ojca Stanisława Golca i poświęceniu tablicy Ks. Peszkowskiego. Na uroczystość która odbyła się we Wrocławiu, Golgota Wschodu, przybyło wiele znamienitych osób: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Pazdur, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec – Ordynariusz Świdnicki, dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, polscy kombatanci i przyjaciele szanownego Jubilata. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra Policyjna, kompania honorowa Wojska Polskiego, harcerze. Msza polowa, homilia ,wystąpienia ,Apel Poległych – dopełniły patriotyczną Polską wymowę tej wspaniałej uroczystości. Poświęcono pamiątkową tablicę Księdza Peszkowskiego – Kapłana Polaków męczenników Katynia , Sybiru i Wschodu.

PUBLICZNA PROCESJA

Z RELIKWIAMI ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
ORAZ ŚW. DOROTY DZIEWICY I MĘCZENNICY

Przedstawiciele Naszej Parafii w tym członkowie Akcji Katolickiej wzięli udział w dorocznej Procesji z Relikwiami św. Stanisława biskupa i męczennika oraz św. Doroty. Procesja zostałam zainicjowana przez Jego Eminencję księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza po wielkiej powodzi, nazwanej „powodzią stulecia”, która dotknęła, 11 lat temu, Dolny Śląsk i jego stolicę Wrocław.
W tym roku procesja odbyła się w niedzielę 14 września w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Rozpoczęła się w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej na Złotnikach o godz. 16.00, a zakończyła się Mszą św. w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła na Stabłowicach.

Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniach 19-20 września 2008 roku odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Wzięli w niej udział przedstawiciele naszej Parafii reprezentując zarówno naszą Wspólnotę jak i Akcję Katolicką

Katolicka Nauka Społeczna Kościoła

W związku z tym, że znajomość podstawowych wartości chrześcijańskich i zasad społecznych wykładanych przez Katolicką Naukę Społeczną Kościoła wśród naszych współbraci jest niepełna, podjąłem próbę objaśnienia podstaw tej niezwykle ważnej w swojej materii nauki Kościoła Katolickiego. Podjąłem próbę w naszkicowania podstawowych pojęć i definicji. Celem moim było aby w jak najbardziej skondensowanej, prostej formie przedstawić to co jest wyzwaniem dla człowieka współczesnego, co może być przyczynkiem tylko do jego przemyśleń a tym samym rozwoju.

Podstawowe wartości chrześcijańskie

1.Godność osoby ludzkiej
2.Wolność
3.Prawda
4.Sprawiedliwość
5.Miłość (społeczna)

Zasady Społeczne
1.Zasada personalistyczna
2.Zasada dobra wspólnego
3. Zasada solidarności
4.Zasada pomocniczości
5.Zasada sprawiedliwości społecznej
6.Zasada uczestnictwa.

Podstawowe wartości chrześcijańskie

1.Godność osoby ludzkiej

Godność osoby ludzkiej jest jej istotą, jest najważniejszą cechą osoby ludzkiej jakim jest człowiek. Jest naturalna, niezbywalna, nienaruszalna. W niej zakorzenione są inne wartości.

2. Wolność

Możliwość podejmowania swobodnych wyborów, decyzji i działania – określana jest jako „wolność do-” Z kolei „wolność od-” to brak, przymusu, konieczności oraz zniewolenia zewnętrznego.

Wolność jest naturalnym wyposażeniem człowieka a nie „podarunkiem” społeczeństwa czy jakiejkolwiek władzy.

3. Prawda

Jest obiektywnym, niezależnym i jedynym obrazem rzeczywistości taką jaka ona jest.

Budowanie życia społecznego opartego na prawdzie buduje wzajemne zaufanie, poszanowanie, dialog społeczny i dobrobyt. Przejawem życia opartego na prawdzie jest rzetelna informacja.

Jeśli informacja nie jest zbudowana na solidnej podstawie prawdy obiektywnej staje się środkiem manipulowania człowiekiem, fikcją która przenosi człowieka w świat nierealny, pozbawia człowieka doświadczenia rzeczywistości prawdziwej, prawdy obiektywnej.

4.Sprawiedliwość

Przez sprawiedliwość w chrześcijaństwie rozumie się stałą gotowość do oddania każdemu tego, co mu się należy. Oparta na zasadzie wzajemności, prawo naturalne i objawione wprowadza w społeczeństwie ład, porządek i pokój. Sprawiedliwość normuje prawa wszystkich wobec wszystkich nakazując je zachowywać, chronić i szanować.

5.Miłość ( społeczna)

Rozumiana jest jako bezinteresowne czynienie dobra w celu osiągania dobra wspólnego, aby w tym charakterze służyć wszystkim..

Zasady Społeczne

1.Zasada personalistyczna

Oznacza przyjęcie faktu, że osoba ludzka (mężczyzna i kobieta) wraz ze swą transcendentną naturą Jest twórcą ośrodkiem i celem całego życia gospodarczo-społecznego. Obowiązuje prymat osoby ludzkiej przed społeczeństwem.

2.Zasada dobra wspólnego

To zasada wspólnego tworzenia przez indywidualne osoby, bądź grupy osób, dóbr (wartości) określających sens i cel wspólnoty. Ma zasadniczy wpływ na kształt i obraz społeczeństwa.

3. Zasada solidarności

To zasada wzajemnej odpowiedzialności, zobowiązanie do uwzględnienia interesu ogółu, który nazywamy dobrem wspólnym. To jeden z drugim dla dobra wspólnego. (Jan Paweł II)

4.Zasada pomocniczości

To zasada pomocy dla samopomocy. Zasada nie wyręczania jednostki przez grupę lub mniejszych społeczności przez większe. Ważną rolę pełni w samorządności.

5.Zasada sprawiedliwości społecznej

Jest normą stosunków zachodzących miedzy grupami społecznymi, która reguluje ich uprawnienia i wzajemne obowiązki przez wymóg oddawania każdemu tego co jemu należy.

6.Zasada uczestnictwa (przez dialog)

To zasada rozwiązywania problemów oraz tworzenia lepszej przyszłości poprzez dialog oparty na trzech regułach;
-szczera i otwarta postawa na partnera dialogu
-posiadanie odpowiednich kompetencji
-konsekwentne realizowanie ustaleń partnerów dialogu

Materiał źródłowy: ks. dr Kazimierz F. Papciak SSCC wykłady Katolickiej Nauki Społecznej, studium AK
Oprac. W Ulanowski.

Wigilia dla osób samotnych, ubogich i chorych

Po raz pierwszy Akcja Katolicka wraz z parafią zorganizowała wigiie dla osób samotnych ubogich i chorych, która odbyła sie w dniu 20 grudnia w Orlim Gnieździe. Uczestniczyło w niej ok. 4o osób w tym księża z naszej parafi: ks. proboszcz Grzegorz Trawka, ks. Janusz Głąba oraz prezes archidiecezjalnej Akcji Katolickiej pan E. Kaźmierczak wraz z zastępcą. Rozpoczęła się wspólną modlitwa pod przewodnictwem księdza proboszcza po której wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Wszyscy zasiedli do stołu, na którym znalazły się tradycyjne wigilijne potrawy.

Organizatorzy pragną złożyć wyrazy podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do tej wigilii. Szczególne zaś podziękowania składamy fundatorowi, dzięki szczodrości którego mogliśmy się spotkać i podzielić opłatkiem. Wszystkim- serdeczne Bóg zapłać.

MIEJSCE I ROLA LAIKATU
W KOŚCIELE W ASPEKCIE AKCJI KATOLICKIEJ

Włodzimierz Ulanowski
STUDIUM AKCJI KATOLICKIEJ
Wrocław 2009
Spis treści:

1. Rys historyczny.
2. Świeccy naszych czasów.
3. Miejsce i rola świeckich w Kościele czasów obecnych.
4. Współczesne problemy nauczania, formacji i apostolstwa świeckich.
5. Zakończenie i wnioski.
6. Bibliografia.

1. Rys historyczny

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice, „Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice, Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej
W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą, Ruch Katolicki”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. Akcja Katolicka po roku 1993
Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej[1].

2. Świeccy naszych czasów

Rola świeckich w Kościele Rzymsko – Katolickim na przestrzeni wieków od Chrztu Polski w 996 roku do czasów obecnych zmieniała się zgodnie z często dramatyczna historią i losami narodu.
Wyniszczające konflikty wczesnego średniowiecza i formowanie się słowiańskiej i polskiej tożsamości narodowej. Wojny najazdów mongolskich i tureckich. Wewnętrzne spory i konflikty szlachty w walce o władzę sławę i pieniądze. Zakusy obcych państw niemieckich, najazdy szwedzkie, pruskie i nawały ruskiej potem rosyjskiego Kominternu, wielokrotne rozbiory Polski, obrona Częstochowy, obrona Europy pod Wiedniem, Cud nad Wisłą, okupacja rosyjska do 1989 roku, wojna obronna 1939 roku
Kościół przez te wszystkie wieki trwał i przetrwał. Był wszędzie z ludem we wszystkich nieszczęściach tego świata. Był obecnym jako ostatnia nadzieja w każdym wierzącym człowieku a także jako ostania szansa dla wielu upadłych.
Świecki w kościele tym czasie, najczęściej był biernym uczestnikiem życia religijnego.
Zmienia się to od lat 80 -tych, końca 20 stulecia
W obecnych czasach roku 2009 bierność uczestnictwa w życiu religijnym powinna być zastępywana poprzez uczestnictwo c z y n n e wymagana jest postawa czynna świeckich w zakresie:

v życia parafii i diecezji,
v obrony wartości chrześcijańskich, w tym np; obrony życia poczętego
v w tym obrony życia poprzez sprzeciw eutanazji
v apostolstwa świeckich.

Podstawowa przyczyna do zmiany postawy wobec życia religijnego tkwi w dynamicznych zmianach wynikających z tzw. rozwoju cywilizacyjnego , szczególnie rozwoju techniki i informatyzacji życia. .Okazuje się, że procesy społeczne ,a w tym rozwój świadomości jednostkowej i grupowej nie nadążają za tym rozwojem. Jedną z podstawowych społecznych zahamowań procesu rozwoju świadomości jest np. wieloletnie fałszowanie prawdy historycznej oraz indoktrynacja obcą ideologią powodująca upadek wiedzy o historii narodu. „Tyle wolności ile wiedzy” – tzw „stara” komunistyczna władza doskonale znała tę zależność i potrafiła to wykorzystywać różnymi metodami .
Tożsamość narodowa Polaków została ukryta na długie lata socrealizmu . Ta sama komunistyczna władza . wybranych przedstawicieli ludu nie potrafiła jednak przełamać siły narodowej tkwiącej głęboko w sercu każdego uczciwego Polaka obok obrazu matki Boskiej na Jasnej Górze..
Obecne czasy jak nigdy dotąd wymagają coraz to nowego definiowania roli i miejsca świeckich w Kościele.Za przyczyną katolickiej nauki społecznej tkana jest od nowa osnowa życia społecznego. Jest to nauka bardzo niebezpieczna dla polityków uprawiających politykę opartą na wielu etykach , zamiast na niezmiennych zasadach moralności.

3. Miejsce i rola świeckich w Kościele czasów obecnych

Na mocy chrztu świętego człowiek staje się członkiem społeczności kościoła. Poprzez uczestnictwo i przyjęcie innych sakramentów staje się człowiekiem spełnionym.
Jak stwierdza Sobór Watykański II w dekrecie o apostolstwie świeckich ” świeccy członkowie Kościoła (op.cit) powołani są do tego ,aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach ,gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi. Tak oto każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał , staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła[2].
Powołanie świeckich jak pisze Ks. Grzegorz Noszczyk można określić jako zespól czterech cech: kompetencji : prawości moralnej, odpowiedniej osobowości oraz obiektywnych warunków umożliwiających owocne działanie ( op. cit.)[3]
..Z jednej strony za Janem Pawłem II mamy byś ową ..solą ziemi.. która jest jak moralna opoka , fundament który nie pozwoli na moralny upadek współczesnego człowieka, To nie słodka cukierkowa bezmyślność galerii handlowych jakże wielu współczesnych ale sól, która jakże gorzka czasami. A więc prawość, stabilność moralna, jako podstawa życia w rodzinie i społeczeństwie , wynikająca z właściwego wychowania i formacji .Jak niezwykłe to przesłanie przekazane nam przez Jana Pawła II – Wielkiego.
Akcja Katolicka zdaje się tu być naturalnym przedłużeniem procesu formacyjnego swoich członków. Dlatego powinna kształcić liderów działania, ludzi o odpowiednio dojrzalej osobowości, świadomych swego powołania i celu jakim jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi.
Tylko ukształtowani ludzie, którzy potrafią dawać świadectwo chrześcijańskiego życia, na co dzień mogą skutecznie działać w zbiorowości społecznej dla kształtowania i tworzenia wspólnego dobra .
..z drugiej strony mamy być kompetentni niezbędna cecha do rozwiązywania problemów społecznych na zasadzie Dialogu z poszanowaniem wolności i odrębności Partnera dialogu .Kompetencje w życiu zdobywane są poprzez ciągłą naukę , działanie i tworzenie oraz doświadczanie przeciwności losu. To rodzi właściwy poziom kompetencji, który przekłada się na działanie na wysokim poziomie skuteczności.
Dlatego rolą Akcji Katolickiej winno być ruchem z dużym udziałem wykształconych intelektualistów . Ruchem wysokiej praktycznej skuteczności działania. Można to osiągnąć tylko poprzez wartościowe moralnie ,właściwe uformowane jednostki. Ludzie nie spełniający wysokich wymagań uczestnictwa w Akcji Katolickiej winni poszukać sobie swojego miejsca w innych ruchach kościelnych tym samym określiłbym rolę AkcjiKatolickiej i świeckich w niej jako rolę czynnego uczestnictwa w społecznej misji kościoła i dialogu Kościoła ze społeczeństwem .
Miejscem świeckich zorganizowanych w stowarzyszeniu Kościoła Akcji Katolickiej nie jest ołtarz ani nie jest tym bardziej zastępowanie Kapłana w sprawowaniu świętych obrzędów .
Dlatego zastępowanie kapłana przy komunii świętej o ile nie wynika to ze szczególnej sytuacji np. kataklizmu , jako laiccy szafarze nie wydaje się mi właściwym miejscem dla wiernych świeckich .
Czym innym jest posługa ołtarza w zakresie liturgicznej służby ołtarza określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) jest wyróżnieniem i zaszczytem.
Miejsce świeckich w Kosciele to również wspieranie Kapłana i Proboszcza w Parafii w przezwyciężaniu problemów życia codziennego aby nie czuł się wyalienowany i samotny w społeczności parafian .To stanie ” murem” za swoim Biskupem w Diecezji i oparciem dla probozcza w Parafii.
Życie nasze splecione jest ściśle tak z naszą wiarą oraz naszymi kapłanami ,przewodnikami w drodze do Pana to konieczność rozwiązywania wiele problemów tego świata zarówno naszych wewnętrznych oraz w działaniu na rzecz parafialnej społeczności.
Istnieje poważny uwarunkowany historycznie uszczerbek pierwiastka męskiego w Kościele naszych czasów. Powstała w tym względzie nierównowaga pomiędzy duchowością o charakterze żeńskim, nadmiernie rozbudowana a duchowością o charakterze męskim .
Kościół naszych czasów może w swojej mądrości przywrócić zachwianą równowagę pomiędzy pierwiastkiem żeńskim a pierwiastkiem męskim w Kościele. Nadmierne rozwinięta żeńska część duchowości kościelnej przyczynia się do zbyt małego udziału w Kościele duchowości męskiej części narodu.
W wielu problemach jakie nas spotykają przez taki stan „utykamy na jedna nogę” , nadmierne sfeminizowanie duchowości nie pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie wielu problemów . Odwieczny porządek ustanowił istnienie związku dopełnionego mężczyzny i kobiety jako podstawy biologicznego i społecznego bytu tym samym do tej podstawowej relacji odnosi się wszystko co stanowi budulec rodziny i społeczeństwa.
Kapłański dialog z mężczyznami oraz angażowanie do aktywności , jest wielkim wezwaniem z którym świeccy zaangażowani w działalność w Akcji Katolickiej bez współdziałania i aprobaty hierarchii kościelnej sobie nie poradzą .
W moim osobistym przekonaniu przywrócenie właściwej równowagi pierwiastka żeńskiego i pierwiastka męskiego jest wyzwaniem czasu , to może sprawić wiele dobra , i regulacji i uzdrowienia relacji społecznych .

4. Problemy nauczania, formacji i apostolstwa świeckich

4.1. 40 lat komunistycznej indoktrynacji i rugowania polskiego patriotyzmu

Poprzez chorą propagandę rodem z Moskwy , przeprowadzana systematycznie od 1942 roku poprzez sprzedajnych narodowych „judaszów” i agentów pracujących na rzecz sowieckiego okupanta rugowano w narodzie polskim poczucie patriotyzmu , niszczono go systematycznie moralnie , wychowywać starano się poprzez selekcje negatywną bezwolne jednostki , służące nie polskim ,a obcym interesom.
Osiągano to wieloma metodami: mordując w Katyniu i Miednoje , prześladując przez wiele lat polskich kapłanów; wielu z nich oraz innych polskich patriotów poniosło męczeńską śmierć ,wielu z nich zostało utraconych dla Kościoła ; wprowadzając powszechna kontrolę i cenzurę.
Wprowadzano zastępcze matryce moralne , fałszowano historię co powodowało dezorientację jednostki. Naród Polski został osłabiony poprzez utratę poczucia własnej wartości i utratę zdolności do właściwej oceny ,szczególnie politycznej. W tym kontekście rola świeckich w kościele , szczególnie w działalności Akcji Katolickiej winna prowadzić do odbudowywania tych utraconych wartości w myśl wartości chrześcijańskich i zasad Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła.
Na tej drodze Kościół razem ze świeckimi spełnić muszą testament wielkich naszych czasów : wielkiego męczennika za wiarę ks. Jarzego Popiełuszki i wielkiego papieża , ojca wszystkich rzymskich katolików Jana Pawla II .

4.2. 20 lat wątpliwej jakości upadającej doktryny kapitalistycznej

Od 1989 roku upływa 20 lat . W psychice ludzi obecnie 50 – letnich , tj takich którzy maja odpowiednie doświadczenie aby prowadzić Naród przez następne 20-30 lat tkwi jeszcze wychowanie według starych socjalistycznych zasad upadłego systemu. Wielu z nich nie potrafi myśleć według wymogów nowego czasu. Wielu z nich jest straconych dla rozwoju . Proces odbudowy ich świadomości społecznej i procesów samoregulacyjnych będzie trwał w nich jeszcze wiele lat . W tej sprawie rola Koscioła jest nie do przecenienia a świeccy w Kościele ,odpowiednio uformowani religijnie stanowić będą jego wsparcie na wiele lat w przyszłość.
Ludzie 30 – letni , wychowani według nowych często wadliwie przyjętych zasad w momencie kiedy kapitalizm 20 go wieku przekształca się w kolejną mutację neo- imperializmu globalnego , wymagają szczególnej troski o ich właściwą formację ,posiadając wiele sił witalnych stanowić będą o sile Kościoła i Akcji Katolickiej w przyszłości.
Obecni 70 -letni świeccy w kościele to ludzie którzy przeżyli nie jeden a dwa polityczne systemy .Z lat młodości pamiętają czasy sprzed 1945 roku. Przeżyli piekło wojny i udręczenia realnego socjalizmu .Ich rola w Kościele to bycie spoiwem z przeszłością , to trwanie i służenie swoja mądrością i doświadczeniem młodym pokoleniom. Nie wyklucza to ich aktywności w budowaniu współczesności .

4.3. Zjawiska społecznej destrukcji

Nienadążanie rozwoju procesów społecznych za rozwojem techniki i informatyki powoduje między innymi takie zjawiska jak degeneracja zasad moralnych czy utrata zaufania do instytucji państwowych spowodowały szereg destruktywnych zjawisk społecznych :

v korupcję,
v degenerację moralną rodziny i jednostki,
v ograniczanie i zawłaszczanie wolności człowieka ,
v brak sprawiedliwości społecznej ,
v naruszanie godności istoty ludzkiej,
v niedostateczną opiekę zdrowotną i socjalną,
v brak rozliczenia się z przeszłością,
v upadek moralny wielu elit politycznych.

W świecie gdzie liberalizm i relatywizm moralny powoduje to ,że homoseksualizm staje się czymś normalnym a geje, lesbijki , inni homoseksualiści rodem z parad równości są medialnie za aprobatą władzy są niemalże przedmiotem nobilitacji .W tym świecie perfidnej medialnej manipulacji ,pozostali ludzie żyjący według niezmiennego bożego porządku stają się postrzegani jako niemalże nienormalni, niereformowalni i zacofani .Wymagane jest bezmierne trwanie przy ołtarzu bożego miłosierdzia i nadziei. Wymagana jest konsolidacja sił moralnych aby przeciwdziałać złu. Wymagana jest prawda i oczyszczenie przeszłości. Takie wyzwanie w przyszłość o moralne zdrowie to przesłanie dla świeckich w Kościele wielokrotnie przekazywane nam przez Jana Pawła II.

Podstawowe zasady działania AK jak : obserwacja rzeczywistości , diagnoza i akcja , choćby powodująca tylko ograniczanie i zatrzymanie tych degeneracyjnych zjawisk społecznych jak powyżej mają fundamentalne znaczenie dla misji Kościoła w 21 wieku i nas roli świeckich , wiernych rzymskiego Kościoła Katolickiego.

5. Zakończenie i wnioski

Powyższe opracowanie jest efektem uczestnictwa w 2-letnim studium Akcji Katolickiej zorganizowanym przy MWSD we Wrocławiu. Stanowi próbę zmierzenia się autora z tematem oraz próbę , zapewnę często niedoskonałego ,pełnego wielu jeszcze uchybień, odniesienia się do rzeczywistości obecnych czasów.
Niech wartości chrześcijańskie jakie wyznajemy : godność osoby ludzkiej, wolność prawda, sprawiedliwość, miłość społeczna
oraz zasady życia społecznego : personalistyczna, dobra wspólnego , solidarności, pomocniczości , sprawiedliwości społecznej, uczestnictwa : staną się podstawą nowego człowieka 21 wieku oraz budulcem dla nowych pokoleń przyszłości.

Króluj nam Chryste !

6. Bibliografia

1. Bp Piotr Jarecki ” Akcja katolicka nadzieją dla aktywnego laikatu” wystąpienie z okazji 10 lecia Akcji Katolickiej w Polsce Cżęstochowa 2006 .Biuletyn Akcj katolickiej nr 24, wrzesień 2006
2. Akcja Katolicka szkołą wiary żywej. Homilia arcybiskupa Józefa Michalika podczas 10 -jubileuszowej Pielgrzymki na jasną Górę 17.06.2006
3. Zagadnienia i problemy współczesnej nauki Kościoła Katolickiego w aspekcie działania Akcji Katolickiej w Polsce
4. Ks. Grzegorz Noszczyk „Katolicy Świeccy wobec wyzwań społeczeństwa obywatelskiego”, Studia Pastoralne 2005 Katowice.

[1] DZIEJE AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE ks. Bp. Mariusz Leszczyński Krajowy Asystent Kościelny AK

[2] Jan Paweł II Kościelna tożsamość świeckich „L`Osservatore Romano”(wyd.polskie) 1994 nr1, s 43.

[3] Ks. Grzegorz Noszcżyk. Studia pastoralne 2005, nr1, s.182-188